Locatie :
Alkmaar
Email :
info@dejong bewindvoering.nl
Bel Ons :
06-58713554

Klachtenregeling

De Jong Bewindvoering > Klachtenregeling

Ondanks het feit dat De Jong Bewindvoering altijd rekening houdt met de belangen van onze cliënt, kan er om verschillende redenen bij een cliënt een klacht ontstaan.

Met deze klacht kunt u uiteraard altijd bij de behandelend bewindvoerder terecht. Een goed gesprek kan de klacht misschien oplossen.

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij uw bewindvoerder.

Onderstaand is de klachtenregeling als bedoelt in artikel 6 van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Een klacht die wordt ingediend door degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt op onderstaande wijze afgewikkeld.

De klacht kan schriftelijk naar ons postadres of digitaal naar ons emailadres bij ons worden ingediend.

De klacht zal door de behandelend bewindvoerder binnen 6 weken worden afgehandeld.

Indien de cliënt van mening is dat De Jong Bewindvoering geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van zijn of haar klacht, dan heeft de cliënt of de bewindvoerder de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Horus.
https://www.horus.nl/assets/files/klachtenreglement-horus-2022.pdf